PODMIENKY PRENÁJMU VOZIDLA

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

21 rokov pre skupinu úžitkových vozidiel a vodičský preukaz skupiny B

Rezervácia:

Za neprevzatie vozidla v deň rezervácie Vám bude naúčtovaný poplatok za neprevzatie vozidla vo výške 50% z celkovej ceny nájmu rezervácie.

Platobné podmienky:

Kreditné karty Visa, EC/MC s platnosťou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu.
Na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od kategórie vozidla a dĺžky prenájmu.
Platobné karty akceptujeme iba v ich fyzickej podobe (použitie  Apple PAY, G-PAY a iné nie je možné).
Pri prevzatí vozidla je potrebné preukázať sa platobnou kartou platnou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu.

Ceny / Účtovanie:

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.
Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.
Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP), olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.
Dotankovanie: A1 rental prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok 10 centov/km. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
V prípade nezrušenia rezervácie do 24 hodín pred dohodnutým prevzatím vozidla a v prípade nevyzdvihnutia vozidla Vám bude naučtovaný poplatok v sume 50,- EUR bez DPH.

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky bez poplatku.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený.

Doplnky do auta:

Boxy na sťahovanie, rudla a iné sú na vyžiadanie za poplatok.

Pristavenie / Vyzdvihnutie:

Ponúkame pristavenie vozidla. Pre viac informácií nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Cesta do zahraničia:

Vstup je povolený do krajín EÚ okrem Rumunska a Bulharska.
Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Poistenia:

V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi. 

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest …).


Doba prenájmu / územná platnosť:

Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.
 

Doplňujúce podmienky:

Preťaženie vozidla:
Pri úžitkových vozidlách je potrebné dbať na celkové zaťaženie vozidla tak, aby sa nepresiahlo maximálne dovolené zaťaženie vozidla. Pre zistenie maximálneho dovoleného zaťaženia vozidla sa informujte na pobočke alebo na našej infolinke. V prípade zistenia prekročenia maximálneho zaťaženia Vám budeme účtovať zmluvnú pokutu za nedodržanie podmienok spoločnosti vo výške 3000€ + prípadnú náhradu škody.

Ďalšie informácie:

A1 rental nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

Spätné vyplatenie DPH nie je možné.

A1 rental si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:

– voda do ostrekovačov

– voda do chladiča/chladiaca kvapalina

– olej do motora

– adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované, náplne sú doplnené.
Nájomca nie je oprávnený vozidlo využívať na taxislužbu (alebo pre podobné služby zdieľanej ekonomiky), požičiavanie alebo na prepravu nebezpečného nákladu. Takisto nájomca nie je oprávnený vozidlo zaregistrovať do koncesie. V prípade zistenia takéhoto priestupku bude účtovaný poplatok podľa platného cenníka za porušenie Všeobecných Obchodných Podmienok.

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.
A1 rental si vyhradzuje právo na zmeny.